Kvalitni vzdelavani pro vsechny

uploads/aktuality/záhlaví/2016-09-17-infokampan-skoly.jpg

Informační kampaň „Co se mění ve školách?“

nformační kampaň k novému systému vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami v základních otázkách a odpovědích:

„Co se mění ve školách?“ (1. část)

1. Co musí škola udělat, pokud se zjistí, že dítě potřebuje podpůrné opatření?

Pokud škola zjistí, že dítě potřebuje podporu, musí ve spolupráci s rodiči připravit Plán pedagogické podpory a dítě podle něho vzdělávat. Plán pedagogické podpory je 1. stupeň podpůrného opatření. Pokud není pro dítě tato podpora dostatečná, je potřeba, aby odlišné vzdělávací potřeby posoudila PPP/SPC a rozhodla o podpůrných opatřeních ve 2. a vyšším stupni.

2. Může škola změnit podpůrné opatření?

Ano, škola může změnit podpůrná opatření stanovená PPP/SPC, pouze pokud rodiče se změnou souhlasí a bude zachován očekávaný přínos pro vzdělávání dítěte. Jestliže rodiče nesouhlasí se změnou, potom škola musí poskytovat podpůrná opatření podle rozhodnutí PPP/SPC. 

3. Jak škola získá peníze na podpůrná opatření?

PPP/SPC posoudí vzdělávací potřeby dítěte a vydá rozhodnutí (označuje se jako doporučení) o podpůrných opatřeních. Každé podpůrné opatření má podle zákonného seznamu svůj kód. Rodiče předají doporučení škole a škola zapíše všechno do školní matriky. Podle toho MŠMT a krajské úřady zjistí cenu podpůrných opatření pro konkrétní dítě. Tyto odpovídající peníze bude škola dostávat od krajského úřadu.

4. Může škola odmítnout přijmout dítě s odlišnými vzdělávacími potřebami?

Žádná spádová škola nesmí odmítnout přijmout dítě ze spádové oblasti. Pokud je ve škole nedostatek míst, pak obec (město) musí zajistit místo v jiné škole, která se tím stane pro dítě  školou spádovou.

5. Může škola vyloučit dítě s odlišnými vzdělávacími potřebami?

Žádná škola, ve které dítě plní povinnou školní docházku, nesmí ze vzdělávání vyloučit žádné dítě. Nesmí proto vyloučit nebo sama ukončit vzdělávání ani dítěte s odlišnými vzdělávacími potřebami. Pokud dítě přestupuje na jinou školu, je to rozhodnutí rodičů, ke kterému je nesmí nikdo nutit.

6. Co znamená, když PPP/SPC doporučí vzdělávání ve speciální škole?

Důležité je rozlišovat mezi doporučením podpůrných opatření, o kterých rozhoduje PPP/SPC podle odlišných vzdělávacích potřeb a doporučením PPP/SPC vzdělávat dítě ve speciální škole. Jde o vyjádření PPP/SPC pro vzdělávání ve speciální škole, které není závazné. Tím, že vzdělávání ve speciální škole není a nemůže být podpůrné opatření, nemůže o druhu školy rozhodovat nikdo jiný, než rodič. Rodiče proto nejsou povinni přihlásit dítě do speciální školy. Rodiče také nesmějí být vystaveni jakémukoli tlaku k přihlášení dítěte do speciální školy.

7. Musím souhlasit s doporučením na vzdělávání dítěte ve speciální škole?

Ne, vyjádření se PPP/SPC pro vzdělávání dítěte ve speciální škole není podpůrným opatřením, proto není závazné. Pokud se však rodič rozhodne, že dítě do speciální školy přihlásí, je takové vyjádření PPP/SPC základní podmínkou pro podání přihlášky. Bez vyjádření PPP/SPC pro vzdělávání ve speciální škole nesmí být dítě do speciální školy vůbec přijato.

8. Kdo přihlašuje dítě ke vzdělávání ve speciální škole?

Do speciální školy přihlašuje dítě pouze rodič. Rodič může přihlásit dítě do speciální školy, jen pokud má dítě současně určená podpůrná opatření pro vzdělávání v běžné škole a PPP/SPC došla k odůvodněnému závěru, že by byla pro toto dítě vhodnější speciální škola.

9. Jaké podmínky musejí být splněny pro přijetí dítěte do speciální školy?

Podmínky jsou následující:

 • musí jít o dítě se vzdělávacím handicapem smyslovým, tělesným nebo mentálním a dále pak se závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením nebo s autismem,

 • nesmí jít o dítě s ostatními odlišnými vzdělávacími potřebami,

 • pro vzdělávání dítěte ve speciální škole se vyjádří PPP/SPC podle individuální situace konkrétního dítět,

 • PPP/SPC informuje rodiče o:

  • rozdílech ve vzdělávacích programech školy speciální a běžné,

  •  očekávaných výstupech vzdělávání,

  • dopadech vzdělávání na možnosti dalšího vzdělávání a profesního uplatnění,

 • rodič do konkrétní speciální školy podá žádost o přijetí dítěte (přihlášku).

10. Pokud mohu jako rodič dítě ze speciální školy odhlásit, jak mám postupovat?

Ano, dítě můžete odhlásit z jakékoli školy. V tomto případě by měl být postup následující:

 • zajistit v PPP/SPC zprávu a doporučení na další školní rok,

 • výslovně požádat o určení podpůrných opatření pro běžnou školu,

 • obrátit se na spádovou/vybranou školu a začít domlouvat vzdělávání dítěte,

 • přihlásit dítě do běžné školy,

 • spádová škola je povinna dítě přijmout,

 • nespádová škola není povinna dítě přijmout.

 
Mgr. Veronika Doležilová, Rodiče za inkluzi


Informační kampaň k novému systému vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami v základních otázkách a odpovědích:
Co všechno se mění ve školách (1. část)