Otevřený dopis aliance Rodiče za inkluzi

09.02.2015 21:59

Reagujeme na skandální a protiústavní výrok prezidenta Zemana: "Vůbec
 se mi to nelíbí a jsme proti [inkluzi]. Sloučení handicapovaných dětí s těmi
nehandicapovanými je neštěstí pro obě skupiny. Děti jsou daleko šťastnější,
když jsou zasazeny do rovnocenné komunity."

Jako rodiče dětí se znevýhodněním a postižením jsme rozhořčeni,
protože trváme na myšlence, že inkluzívní postoje a inkluzívní vzdělávání je
smysluplnou a reálnou variantou vzdělávání pro naše děti. Z mnoha příkladů
v našich rodinách vidíme, že pokud naše děti se znevýhodněním a postižením
vyrůstají v běžné komunitě, v běžném prostředí, v běžné škole,
pak jsou v dospělosti schopny žít plně, spokojeně a beze strachu. Hledat
pro sebe uplatnění, překonávat překážky, rozhodovat o svém životě. Také
proměňují svým životem a přístupem své spolužáky, sousedy, kamarády,
spolupracovníky. I oni jsou touto zkušeností lépe vybaveni vnímat odlišnost
jako obohacení, vnímat jednotlivce podle jeho činů a slov.

Chceme být jako rodiče respektováni v možnosti svobodné volby takového
vzdělávání a života našich dětí. A nejen respektováni, ale představiteli našeho
státu podporováni v naší nesnadné celoživotní snaze pomoci našim dětem žít
plnohodnotný a v maximální možné míře nezávislý život.

Svým vyjádřením
prezident podporuje xenofobní postoje vůči jedné
skupině obyvatel - lidem se znevýhodněním a s postižením, kteří
jsou navíc dětmi. Podporuje myšlenku kritéria pro
"rovnocennost", se kterou nemůžeme souhlasit: Rovnocenní jsou pouze lidé, kteří
mají stejnou diagnózu, stejnou barvu pleti, stejný původ...? Česká republika
ratifikovala celou řadu mezinárodních smluv včetně mezinárodní Úmluvy o právech
osob se zdravotním postižením a Úmluvy o právech dítěte.
Svým vyjádřením se tak prezident staví proti mezinárodním standardům, které
mají podle Ústavy České republiky dokonce i přednost před českými zákony, pokud
jim neodpovídají.

Představitelé státu, včetně prezidenta, svými projevy a postoji
ovlivňují názory společnosti. Výše uvedeným vyjádřením dal prezident najevo, že
by se Česká republika ani neměla nadále ubírat směrem k vyspělé humánní
společnosti v okamžiku, kdy k ní nesmělými a opatrnými krůčky pomalu
míří.

za alianci Rodiče za inkluzi

Kamila Mertová, Milena Němcová, Pavla Baxová, Veronika Doležilová


Zpět