Společné vzdělávání na webu Národního ústavu pro vzdělávání

22.02.2016 10:31

Spoustu informací o společném vzdělávání najdete na webu Národního ústavu pro vzdělávání

http://www.nuv.cz/t/in

 

Otázka inkluze dětí, žáků a studentů v rámci  hlavního vzdělávacího proudu je jednou z priorit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poslední novela školského zákona, která s účinností od 1. září 2016 garantuje právo dětí na tzv. podpůrná opatření, pomůže překonávat jejich znevýhodnění, ať už se jedná o děti a žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, děti a žáky zdravotně postižené a znevýhodněné nebo žáky (mimořádně) nadané.

Současně dojde k zrušení Přílohy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP), čímž MŠMT uvede výuku do souladu s platným právním řádem.

Ve všech běžných základních školách se tak bude vzdělávat podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, podle Individuálního vzdělávacího plánu se budou žáci vzdělávat na základě doporučení školského poradenského zařízení.

Prováděcí vyhláška k zákonu pak bude řešit konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů, pravidla pro jejich použití školou a školským zařízením a postup při jejich poskytování tak, aby nebylo narušováno vzdělávání všech dětí.

Zdroj: www.nuv.cz/t/in

 

Návrh upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) po odstranění Přílohy 2 upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Text vzdělávacího programu bude procházet dalšími úpravami.

Pracovní verze ( z 18. 2. 2016) zde: http://digifolio.rvp.cz/view/artefact.php?artefact=71474&view=10503

 

Zpět