Vyjádření MŠMT k roli OSPOD

15.02.2016 10:39

Vyjádření MŠMT k roli OSPOD

 

Úloha tzv. OSPOD se novelou posilující společné vzdělávání v zásadě nemění. Jde o situace, které mohou nastat již dnes. Rodič, který usiluje o jiné podmínky vzdělávání svého dítěte a setkává se s odmítnutím orgánů veřejného vzdělávacího systému, jako jsou školy nebo školská poradenská zařízení, si v konečném důsledku může stěžovat u orgánu sociálně právní ochrany dětí. A stejně tak opačně, škola může již dnes upozornit OSPOD, že rodič nepostupuje v zájmu dítěte (týrání, zneužívání a nezájem o vzdělávání žáka, záškoláctví) a poškozuje ho. Podle novely zákona, pokud rodič nebude konat v zájmu žáka, nebude poskytovat součinnost při naplňování podpůrných opatření ve vzdělávání, například se nebude dostavovat za účelem vydání doporučení ke vzdělávání žáka, nebo bude trvat na zařazení žáka s průměrným nadáním do speciální školy – pak je možné využít ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí. Školský zákon nově vytváří prostor také pro revizi závěrů vyšetření ve školském poradenském zařízení, takže pokud rodič nesouhlasí s doporučením ke vzdělávání svého žáka – může požádat revizní orgán o přešetření závěrů ŠPZ. Pouze v případě, kdy ani poté nedojde k domluvě, jedna ze stran (tedy i rodič) může podat stížnost k OSPOD.

 

Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.

 

Zpět