Základní škola a mateřská škola Václava Vaňka Bezno

25.02.2015 11:25

Dobrý den,

prostřednictvím Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem jsem se již připojila k Alianci rodičů za inkluzi.

Jsem matkou 17letého chlapce s DS a také učitelka (spec. pedagog). Syn byl v běžné ZŠ integrován 7 let, z toho 5 let jsem mu sama dělala asistentu, ve třídě jsem i některé předměty učila. Měla jsem možnost poznat kladné i záporné stránky integrace.

Nyní na škole, kam docházel, učím. Jsem třídní učitelkou ve třídě, kde jsou skupinově integrovány děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Ráda bych vás seznámila s organizací a způsobem vzdělávání těchto dětí na naší škole.

Příkladem, kde už několik let úspěšně funguje skupinová integrace dětí s handicapem je:

 

Základní škola a mateřská škola Václava Vaňka  Bezno

Jedná se o menší základní školou, vzdálenou asi 15 km od Mladé Boleslavi. Školu v současné době navštěvuje přibližně 250 žáků z Bezna a přilehlých obcí. Je přístupná vzdělávání všech žáků bez rozdílu. V této škole jsou kromě 12 běžných tříd ještě dvě třídy speciální, ve kterých vyučují speciální pedagogové s pomocí asistentek.

V jedné z těchto speciálních tříd jsou zařazeni žáci se závažnějším handicapem, učí se podle vzdělávacího programu speciální škola  nebo praktická škola.V této třídě vyučují dvě učitelky se speciálně pedagogickým vzděláním a jedna asistentka pedagoga.

Druhá speciální třída byla otevřena před dvěma roky, neboť kapacita jedné třídy již nestačila (maximální počet žáků je 12). Do této třídy jsou zařazeny děti na základě doporučení SPC nebo PPP. Jedná se zpravidla o žáky s lehkou mentální retardací, PAS nebo se specifickými poruchami učení - dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií, kteří již opakovali ročník a nebo nemají předpoklady ke zvládnutí základního učiva prvního stupně ZŠ.  Děti se zde učí podle programu běžné ZŠ nebo podle přílohy 2 (vz. program praktická škola)  hlavní vzdělávací předměty: Český jazyk, Matematiku, Náš svět a Anglický jazyk, na výchovy docházejí do své původní třídy. V podstatě se jedná o tzv."malotřídku". Ve třídě je v současné době 6 dětí, vyučuje zde také speciální pedagog s pomocí asistentky. Způsob malotřídní výuky je pro děti, které v učivu zaostávají vhodný, neboť např. žák 4. ročníku si opakuje vyjmenovaná slova společně s 3. ročníkem, "třeťáci" procvičují tvrdé a měkké souhlásky s "druháčkem"...  Neúspěch těchto dětí v běžné třídě právě často spočívá v tom, že mají nedostatky ve zvládnutí učiva z nižších ročníků, a to lze právě tímto způsobem v malém kolektivu a při téměř individuální péči učitelky nebo asistentky doplnit. Stejně tak tempo výuky se může přizpůsobit individuálním potřebám dítěte.

Každý z žáků dochází na některé vyučovací hodiny do třídy běžné ZŠ, ze které do spec. třídy byl přeřazen, nebo do které by náležel podle ročníku. Společně s touto třídou se účastní výuky všech výchovných předmětů, může se s nimi účastnit výletů a exkurzí, bruslení, plaveckého výcviku, příp. i školy v přírodě. Tímto způsobem děti nejsou vyčleněny z kolektivu svých vrstevníků a všichni se musí učit být tolerantní a ohleduplní ke všem svým spolužákům bez rozdílu.

Hodnocení v předmětech, na které žáci docházejí do speciální třídy je slovní. Z výchov a předmětů, které se učí společně ve třídě běžné ZŠ dostávají známku. Vysvědčení je tedy kombinované. Pro méně úspěšné děti tento způsob hodnocení může být motivující, neboť na vysvědčení vidí pěkné známky z výchov a slovní hodnocení ve své podstatě odpovídá také určité známce a to lze případně rodičům i dítěti vysvětlit.

Tento způsob skupinové integrace je dosud u nás poměrně ojedinělý, ale v zahraničí úspěšně funguje už řadu let. Domnívám se, že právě pro děti s handicapem je velmi vhodný neboť je jim tak zajištěna individuální péče a odpovídající prostředí a zároveň se denně setkávají, učí se a tráví čas
společně se svými vrstevníky.

Mgr. Naděžda Kafková


 

 

 

Zpět